Knihovna Sobotka - Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce

Knihovní řád

Městské kulturní středisko Sobotka
Městská knihovna Fráni Šrámka

nám. Míru 4, Sobotka 507 43
tel.: 493 571 110
e-mail: knihovna@sobotka.cz
www.knihovnasobotka.cz

 

Na základě zřizovací listiny ze dne 19.6.2001 a na základě zákona č.257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb /knihovní zákon/ vydáváme tento knihovní řád.

Knihovní řád

Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou, kulturním a odborným zařízením. Zřizovatelem je Městské kulturní středisko Sobotka.

 1. Oddělení knihovny

 • půjčovna pro dospělé
 • dětské oddělení (pro děti do 15 let)
 1. Půjčovní doba

Pondělí 15:00 18:00
Úterý 9:00 11:00 / 13:00 17:00
Čtvrtek 9:00 11:00 / 13:00 17:00
Pátek 12:00 16:00
 1. Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby:

 • půjčování knih a časopisů
 • studování  materiálů v prostorách knihovny
 • odborná pomoc při výběru knih
 • rezervování požadovaných knih
 • zodpovídání dotazů faktografického a bibliografického rázu
 • meziknihovní výpůjční služba
 • přednášky, besedy a další akce pro veřejnost
 • knihovnicko – informační lekce pro žáky ZŠ
 • černobílé kopírování
 • přístup na internet
 1.  Registrace čtenářů

Právo využívat všech služeb knihovny má každý řádně zaregistrovaný čtenář, který při první návštěvě knihovny zaplatí roční poplatek. Lze zaplatit i poplatek půlroční v poloviční výši poplatku ročního. Roční poplatek je stanoven formou jednorázového zápisného v následující výši:

roční půlroční
dospělí čtenáři 120,- Kč 60,- Kč
děti do 15 let, studenti 60,- Kč 30,- Kč
jednorázová výpůjčka 10,- Kč / 1 kniha
 1. Provozní podmínky

 1. Při půjčování knihovních jednotek vstupují knihovna a občan – čtenář do občansko právního vztahu, u kterého vznikají práva a povinnosti upravené občanským zákoníkem č. 509/91 Sb. Právo půjčovat si knihy
  z městské knihovny má každý zaevidovaný čtenář, který souhlasí
  s dodržováním tohoto výpůjčního řádu.
 2. Čtenářem knihovny se může stát každý občan ČR. Podmínkou pro přihlášení čtenáře je vyplnění přihlášky a předložení OP. Čtenář obdrží čtenářský průkaz, který platí pro obě oddělení. Za děti podepisují přihlášku rodiče. Tím se zavazují uhradit knihovně způsobené škody.
 3.  Nakládání s osobními údaji je upraveno zákonem č. 101/2000 Sb. a je ošetřeno tak, aby tato data nemohla být zneužita. Čtenářský průkaz se vystavuje na běžný kalendářní rok, jeho platnost je třeba obnovovat za výše uvedený poplatek. Za čtenářský průkaz, i za jeho zneužití, ručí čtenář. Čtenář je povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště, zaměstnání, školy a ztrátu nebo zneužití čtenářského průkazu.
  Za vyhotovení duplikátu je povinen zaplatit poplatek 10,- Kč (platí pro všechny kategorie čtenářů). Při závažném porušení výpůjčního řádu a při nerespektování pokynů výpůjční služby může být čtenář z knihovny vyloučen. Cizí státní příslušník se stává čtenářem na základě předložení cestovního pasu.
 4. Při vstupu do knihovny je čtenář povinen prokázat se čtenářským průkazem, případně si ho nechat vystavit. Čtenářským průkazem je čtenář povinen se vykazovat při půjčování a vracení informačních materiálů. Bez čtenářského průkazu se knihy zásadně nepůjčují ani nepřijímají. Knihovna může odmítnout půjčování materiálů ze svých fondů čtenářům, kteří nevrátili vypůjčené materiály ani po zaslání doporučeného dopisu, případně dalším vymáháním. Před převzetím výpůjčky je čtenář povinen zapůjčený materiál prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady. Po odchodu z knihovny je každá reklamace bezpředmětná. Knihovna zásadně nesděluje adresy dosavadního držitele žádané výpůjčky. Prostory knihovny mohou využívat i občané, kteří nejsou registrovanými čtenáři knihovny za předpokladu, že budou dbát pokynů pracovníků knihovny. Při neuposlechnutí pokynů mohou být
  z knihovny vykázáni a další přístup jim zakázán.
 5. Výpůjční lhůta při půjčování mimo knihovnu je pro knihy i časopisy
  1 měsíc.
  Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky, případně požádat
  o bezodkladné vrácení díla před uplynutím výpůjční lhůty. Knihovní jednotky z příruční knihovny a vybraná regionální literatura se půjčují pouze prezenčně. Čtenář má právo požádat o prodloužení měsíční výpůjční lhůty. Pokud nežádá knihy další čtenář, knihovna čtenáři vyhoví. V odůvodněných případech je možno povolit novou výpůjčku téhož díla. Čtenář nesmí zapůjčené materiály půjčovat dalším osobám. Jakékoli vpisování poznámek, podtrhávání, vyřezávání listů, obrázků, map a příloh je nepřípustné. Zjistí-li knihovna při vracení jakoukoli
  z těchto škod, je čtenář povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo uhradit dílo jako při ztrátě.
 1. Upomínání a poplatky za nedodržení výpůjční lhůty:

1. upomínka (1 měsíc po překročení výp. lhůty – neposílá se) 25,-Kč
2. upomínka (1 měsíc po 1. upomínce) 50,-Kč
3. upomínka (1 měsíc po 2. upomínce)
100,-Kč
4. upomínka (1 měsíc po 3. upomínce)
150,-Kč
doporučený dopis (1 měsíc po 4. upomínce) 200,-Kč

Nezaplacení poplatků se vymáhá v občansko – soudním řízení.

 1. Ztráty a náhrady

Čtenář je povinen uvědomit knihovnu o poškození, ztrátě nebo zničení vypůjčeného materiálu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu škody za nevrácené dílo nebo za jeho poškození. Způsob náhrady při poškození, zničení nebo ztrátě díla:

 • opatřit neporušený výtisk téhož díla
 • pořídit fotokopii včetně vazby
 • výjimečně dodáním jiného díla
 • požadovat finanční náhradu celého díla + manipulační poplatek 25,- Kč za jedno dílo a 10,- Kč za časopis
 • v případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu ve lhůtě určené knihovnou dobrovolně, vymáhá knihovna tuto náhradu soudní cestou.
 • ve výjimečných případech má knihovník právo požadovat na zaregistrovaném čtenáři při půjčování vzácného či drahého výtisku (výtisků) knihy (knih) finanční zálohu, která bude čtenáři vrácena při vrácení těchto knih knihovně. Uhrazení této zálohy i její vrácení je povinna obsluha knihovny zaznamenat do zvláštní evidence.
 1. Speciální služby knihovny:

 • Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – knihovna zprostředkovává zapůjčení knih a periodik, které nemá ve svých fondech, z jiných knihoven. Při této výpůjčce je čtenář povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje. Za tuto službu je účtováno 10,- Kč za zprostředkovanou knihu.
 • Referenční a konzultační služby – zodpovídá dotazy uživatelů na základě svého informačního aparátu, příp. zprostředkovává získání informací přesahující možnosti knihovny.
 • Rezervování knih – čtenář si může zamluvit knihu, která je momentálně vypůjčena.
 • Donášková služba.
 • Internet – tato služba je zdarma. Pravidla využívání internetu rozvedena v oddílu Pro čtenáře.
 • Tisk – černobíle
tisk A4 2,- Kč
 • Kopírování – černobílé                                        
A4 2,- Kč
A4 oboustranně 4,- Kč
A3 4,- Kč
A3 oboustranně 6,- Kč

Závěrečná ustanovení:

Výjimky z výpůjčního řádu může v závažných případech povolit knihovník
a vedoucí MKS. Případné stížnosti mohou čtenáři podávat knihovníkovi
a vedoucímu MKS.

 

 

Tento výpůjční řád nabývá účinnosti od 1. ledna 2009.

 

 

Pavlína Havlová, vedoucí MKS                                  Bc. Magdaléna Šrůtová, knihovnice

Jak se Vám líbí náš web?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...